Disclaimer

Definities
De volgende definities worden in deze Algemene Voorwaarden gebruikt.

Auteur
Het woord “Auteur” verwijst naar de eigenaren van deze Website.

Inhoud
Het woord “Inhoud” verwijst naar alle woorden die door de Auteur zijn geplaatst op welk elektronisch gepubliceerd formaat dan ook. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op al het werk dat door de Auteur is gecreëerd en gepubliceerd via een elektronische wijze, zoals E-mail, weblogberichten of andere webpagina’s. Deze Algemene Voorwaarden vallen hier ook onder.

Bezoeker
Het woord “Bezoeker” verwijst naar om het even welk individu die de door de Auteur gecreëerde Inhoud bekijkt, distribueert, leest of ontvangt. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing, ook als de Bezoeker de Inhoud zonder opzet heeft bekeken.

Website
Het woord “Website” verwijst naar alle internetpagina’s onder de domeinen Festileaks.com, Festileaks.nl en Festileaks.be. Ook indien er geen link naar deze Algemene Voorwaarden is geplaatst.

User-content
In deze voorwaarden beoogt het begrip ‘User-content’ informatie en verdere content, die aan Auteur wordt overgedragen of aan Auteur kan worden overgedragen, of die door een Bezoeker via deze website of daaraan verbonden middelen kan worden ingegeven of geupload, onder andere, met insluiting van beeldmateriaal, video’s, geluidsmateriaal, grafiek, documenten of databestanden, informatie over natuurlijke of andere personen, mededelingen, e-mail- en andere boodschappen, bestanden, tekst, meningsuitingen of andere informatie.

Inhoud
Deze Website geeft de persoonlijke visie en mening van de Auteur van deze Website weer. Informatie en/of adviezen die op deze Website beschikbaar zijn gesteld zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Opvolging van adviezen en/of handelingen naar aanleiding van de alhier beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de lezer en/of Bezoeker van deze Website. De Auteur geeft geen garanties betreffende de juistheid of geldigheid van de Inhoud. De Auteur geeft geen garanties betreffende de geschiktheid van de Inhoud voor welk doel dan ook.

De Inhoud van andere websites die door middel van links op deze Website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende Website. Een alhier geplaatste link betekent niet automatisch dat de Auteur van deze Website achter de Inhoud, opzet, visie, levensovertuiging, etc. van de respectievelijke Website staat.
De Inhoud kan niet louter aan de Auteur worden toegeschreven omdat eenvoudigweg de Auteur wordt genoemd of omdat er een referentie wordt gegeven aan deze Algemene Voorwaarden. Ondubbelzinnig bewijs van authenticiteit van de Inhoud zou moeten worden verkregen alvorens te veronderstellen dat de Auteur met het creëren van de Inhoud te maken heeft gehad.

De Auteur wenst niet te worden gecontacteerd door massamailing, opname in mailinglijsten of op een andere wijze met niet-persoonlijke communicatie met of zonder relatie tot de Inhoud te worden benaderd.
Alle ongevraagde commerciële e-mail die wordt verstuurd naar de Auteur naar aanleiding van de Inhoud zal worden gemeld bij de betreffende service provider en/of de betreffende instanties. Directe communicatie met de Auteur is toegestaan, mits uitgevoerd middels de op de Website aangeboden manieren en in het bericht de volledige naam, het e-mail adres en (zakelijk) adres is vermeld en de Inhoud niet als massamarketing kan worden gekenmerkt.

De Auteur kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor door de Bezoeker geplaatste informatie waaronder, maar niet beperkt tot, e-mail adressen, webadressen of (deep)links van de Bezoeker op de Website. De uitlatingen vertolken niet de mening van de Auteur.

Wanneer de Bezoeker de Website bezoekt gaat deze ermee akkoord informatie te verzenden naar Festileaks. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. De Auteur kan e-mail adressen van Bezoekers gebruiken voor massamailings of marketing doeleinden. Wanneer een Bezoeker een bericht achterlaat op de Website kan indien daarvoor aanleiding is een persoonlijke e-mail van de Auteur volgen.

Auteursrecht
De Auteur heeft niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Wanneer blijkt dat toch auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoeken wij de eigenaar van deze rechten contact met ons op te nemen. Er zullen dan stappen volgen om het materiaal te verwijderen.

Over deze Algemene Voorwaarden 
De Inhoud van deze Algemene Voorwaarden blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze Algemene Voorwaarden gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de Auteur van deze Website te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze Algemene Voorwaarden kunnen door derden (anders dan de Auteur van deze Website) geen rechten worden ontleend. De Auteur behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze Algemene Voorwaarden worden toegeschreven.